Wyniki naboru w załączniku.

OGŁOSZENIE - Praca na stanowisku Pracownik Socjalny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach, 44-145 Nieborowice, ul. Główna 52

na stanowisko:  PRACOWNIKA SOCJALNEGO   w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania niezbędne:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego i nieposzlakowanej opinii;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
  4. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1111 z późn, zm.), kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 2096 z późn. zm.)
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

- rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;

- przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy;

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;

- ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;

- realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;

- współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

- opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych;

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

- kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

- praca w siedzibie OPS w Pilchowicach oraz na terenie gminy Pilchowice;

- praca w wymiarze 1 etatu;

- praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

- obsługa komputera;

- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania OPS w Pilchowicach.

 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru – rozmowy z kandydatem.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty wraz z kompletem dokumentów prosimy składać w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Pilchowicach – 44-145 Nieborowice, ul. Główna 52, w terminie do dnia

10 października 2019 r. do godziny 16.00

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu 730179561

 

                                                     Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

                                                          Jolanta Szczecina