OGŁOSZENIE

 

dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż w okresie

od 01 września do 15 września 2021 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach będą przyjmowane

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków

upływa z dniem 15 października 2021 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 lub na stronie internetowej  https://ops.pilchowice.pl

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
u którego w rodzinie dochód nie przekracza 528,00 zł netto na osobę (świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym podręczników, biletów miesięcznych, zakwaterowania a także udziału w zajęciach edukacyjnych, pod warunkiem udokumentowania poniesionych kosztów fakturami lub rachunkami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  730-179-561 bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

                                                                                                              Jolanta Szczecina

                                                                                                                 Kierownik OPS

 

 

 

Zasiłek szkolny

 

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu, z powodu śmierci rodzica. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 332-71-65, 730-179-561;
bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach.