OGŁOSZENIE

dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice na rok szkolny 2022/2023

 

Uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września do 15 września 2022 r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedziba w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2022 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 lub na stronie internetowej  https://ops.pilchowice.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.  za miesiąc sierpień 2022r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2021 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

Prawo do otrzymania stypendium w 2022 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

 

Ponadto w ciągu roku można ubiegać się o ZASIŁEK SZKOLNY

 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji

   materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

- śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

- pożar lub zalanie mieszkania,

- kradzież w mieszkaniu ucznia,

- nagła choroba ucznia lub członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego mająca wpływ 

   na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 

2. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć

oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz

w uzasadnieniu wniosku wykazać, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie sytuacji

materialnej ucznia.

 

3. Wniosek o zasiłek szkolny wraz z zaświadczeniem o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta

informacyjna ze szpitala itp.) składa się w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

 

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach przyjmuje strony w Nieborowicach przy ul. Głównej 52

 • w poniedziałek od godziny 7:00 do 15:00
 • we wtorek od godziny 7:00 do 12:00
 • w środę od godziny 7:00 do 12:00
 • w czwartek od godziny 12:00 do 17:00
 • w piątek od godziny 7:00 do 12:30.

 

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę dzwoniąc pod numer 730 179 561

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wyżej wymienionym nr telefonu  bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

                                                                                                               Jolanta Szczecina

                                                                                                                 Kierownik OPS