Program „Czyste Powietrze” - wydawanie zaświadczeń

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twoje miesięczne zarobki oraz osób  wspólnie z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

a)    1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)    1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się o podwyższone dofinansowanie na:

a)    wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,

b)    instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

c)    wentylację mechaniczną,

d)    mikroinstalację fotowoltaiczną,

e)    ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie, do wniosku pobranego z Portalu Beneficjenta(serwis zewnętrzny) konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w Gminie Pilchowice wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Pilchowice

 

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

2.  Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

3.  Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:

a)   formie opłacanego podatku,

b)    wysokości przychodu,

c)    stawce podatku,

d)    wysokości opłaconego podatku.

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pilchowicach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić w pkt.  4.1 wniosku o żądaniu wydania zaświadczenia.

UWAGA! Zaświadczenie z OPS nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowych informacji udziela:

a)    w sprawie wydania zaświadczenia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach
 pod nr tel. 32 332 71 65

b)     w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  pod nr tel. 32 60 32 252 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

c)     w sprawie wypełnienia wniosku o dofinansowanie – Urząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 (pokój nr 10) nr tel. 721 747 447  - Operator Programu
oraz adresem www: niskaemisja.pl/pilchowice/

Podstawa prawna:

   Prawo ochrony środowiska art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001(serwis zewnętrzny)

   Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia(serwis zewnętrzny)