Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://ops.pilchowice.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-23
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-23

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępna cyfrowo, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych lub słabosłyszących – multimedia zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

 

Część elementów strony nie zawiera tekstów alternatywnych, pełnią rolę dekoracyjną, mogą również pojawić się puste, nieaktualne linki.

 

Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 

Treści, które nie zostały wytworzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Szczecina, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu. 32 332 71 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia. Wejście główne z przodu budynku – do wejścia prowadzą trzy schody drzwi otwierane na zewnątrz. Drugie wejście z tyłu budynku- od strony boiska (awaryjne) poziom równy, drzwi otwierane na zewnątrz. Dojazd i wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, przy wejściu znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, który jest dostępny w pomieszczeniu bezpośrednio po wejściu do budynku. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 332 71 62 lub 32 332 71 65. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne jest miejsce w korytarzu, wchodząc do budynku od strony boiska.  W budynku brak windy. Obsługa Klienta w ramach wszystkich działów jest umiejscowiona na parterze – sprawy załatwiane są na tym poziomie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu OPS w Pilchowicach przy wsparciu pracownika.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika socjalnego i pozostałych pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 332 71 62 lub 32 332 71 65. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez pracownika OPS w Pilchowicach. Budynek jest monitorowany przez 4 kamery (korytarz wejście/wyjście do/z budynku – 1 kamera, 3 kamery obsługują teren wokół budynku).

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 332 71 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..