Informacje ogólne

 

Zarządzeniem nr OSO.0050.6.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 13.01.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami) została podjęta uchwała nr XXIX/241/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pilchowice na lata 2017 - 2019