Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52
2.    Inspektorem danych osobowych w tutejszej jednostce jest Pani Katarzyna Żuchaj
       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować listownie na adres administratora, lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO
      na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszy Ośrodek, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych a także zawierania   i realizacji umów z partnerami i kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w niżej wymienionych aktach prawnych oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym.
Podstawa prawna przetwarzania :
1) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
2) ustawa z dnia 11 luty 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
3) ustawa z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
4) ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
5) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, 
6) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
7) ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
8) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
9) ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty,
10) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
11) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
12) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
13) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych.
14) rozporządzenie z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
       „Dobry start”,
15) ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
16) ustawa z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
17) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
18) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nasza jednostka oraz organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.
5.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami administratora.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z    zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa (wymóg ustawowy), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o udzielenie świadczenia.
9.   Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami   ………………………………………..
Nieborowice, dn. 31.12.2020 r.                  

Jolanta Szczecina