Gmina Pilchowice

 

Nieborowice, dn.21.01.2019 r.

OPS.26.2.2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

NIP nabywcy usług 9691606890 ;

dla odbiorcy usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Nieborowice NIP 9691226377

Tel. 32 3327165 lub 730179561

Adres e-mail: kierownik.ops@pilchowice.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zmianami)

 

III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych oraz specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi”.

 

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

 

ZADANIE NR 1: „Wykonywanie usług opiekuńczych tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci”.

Usługi opiekuńcze tzw. podstawowe.

Usługi pielęgnacyjne.

Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych i dzieci – nie dotyczy osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

 

ZADANIE NR 2: „Wykonywanie usług specjalistycznych świadczonych na rzecz osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi.”.

Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym także autyzm).

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – tj. Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie 1, zadanie 2 lub obydwa zadania, natomiast w ramach danego zadania oferta musi obejmować pełny, szczegółowo niżej doprecyzowany zakres objęty tym zadaniem, w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona, jako oferta o treści niezgodnej z treścią niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

ZAKRESY POSZCZEGÓLNYCH USŁUG SĄ NASTĘPUJĄCE:

 

Zadanie nr 1:

 

1) Usługi opiekuńcze tzw. podstawowe:

utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywa podopieczny,

przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety podopiecznego lub ich donoszenie (np. ze stołówki),

dokonywanie zakupów, w tym artykułów spożywczych,

pomoc podopiecznemu w załatwianiu jego spraw we wszelkich instytucjach i urzędach,

podtrzymywanie kontaktów podopiecznego z sąsiadami,

dotrzymywanie towarzystwa podopiecznemu podczas spacerów,

dbanie o indywidualne zainteresowania podopiecznego,

pranie bielizny pościelowej i osobistej podopiecznego,

dbanie o podtrzymywanie kondycji fizycznej podopiecznego.

 

2) Usługi pielęgnacyjne:

pomoc w codziennej higienie,

pielęgnacja podopiecznego w oparciu o zalecenia lekarza.

 

3) Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych oraz dzieci dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (nie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi):

pielęgnacja,

wspieranie psychologiczno - pedagogiczne,

wspieranie edukacyjno - terapeutyczne,

pomoc przy funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

Zadanie nr 2:

 

1) Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

1.Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich jak:

samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

dbałość o higienę i wygląd,

utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

korzystanie z usług różnych instytucji między innymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie

b) interwencja i pomoc w życiu rodziny, w tym:

pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie usług specjalistycznych,

kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych,

w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskiwaniu zatrudnienia w tym zwłaszcza:

w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy,

w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe.

2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich

stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków

pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu

higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

h) pomoc przy zgromadzeniu dokumentacji do orzecznictwa o niepełnosprawności.

3. Pomoc mieszkaniowa w tym:

a) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

b) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i domownikami.

 

2) Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym także autyzm).

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018 poz. 1878)

2. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich jak:

dbałość o higienę i wygląd,

utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i środowisku zamieszkania
wg możliwości dziecka,

wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

korzystanie z pomocy różnych instytucji z kręgu pomocy dziecku – także organizacji pozarządowych,

pomoc w dotarciu do szkoły, uczestniczenie w zajęciach szkolnych wraz z dzieckiem wg potrzeb.

interwencja i pomoc w życiu rodziny, w tym:

pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

doradztwo, koordynacja działań innych służby na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie usług specjalistycznych,

kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej niepełnosprawnej.

 

W odniesieniu do zadania nr 1 i zadania nr 2:

Wszystkie usługi muszą być w 100% wykonywane w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych chyba, że o zmianę godziny wykonywania usług wystąpi podopieczny dorosły lub rodzice (opiekunowie) dziecka.

 

Usługi dla obydwu zadań we wszystkich zakresach świadczone są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, co nie dotyczy usług świadczonych osobom samotnym lub osobom samotnie gospodarującym, które są obłożnie chore lub całkowicie niezdolne do samoobsługi, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić – te usługi świadczone są we wszystkie dni w roku (bez wyłączeń). Miejscem świadczenia usług jest mieszkanie podopiecznego. Podopieczni są mieszkańcami Gminy Pilchowice.

 

Od bezpośredniego Wykonawcy usług Zamawiający żąda dodatkowo:

taktownego i godnego traktowania podopiecznego,

kulturalnego i wyczerpującego udzielania porad,

udzielania pomocy przy zaspakajaniu potrzeb duchowych,

obserwacji chorego rozumianej jako troskę o zdrowie fizyczne i psychiczne,

kontaktu z rodziną chorego wg potrzeb podopiecznego,

posiadanie sprzętu takiego jak: balkoników, materacy przeciw odleżynom, wózków inwalidzkich, toalet na kółkach, sprzętu do masaży stóp, krążków itp.,

umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne komunikowanie się oraz rzetelne prowadzenie w języku polskim dokumentacji świadczenia usługi,

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY:

 

Zadanie 1:

Lp.

Wyszczególnienie

Orientacyjna liczba osób korzystających z usług

w skali roku

Orientacyjna liczba godzin

w skali roku

1

2

3

4

1)

Usługi opiekuńcze tzw. podstawowe

3

600

2)

Usługi pielęgnacyjne

3

75

3)

Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych oraz dzieci dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (nie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi)

1

75

 

Zadanie 2:

Lp.

Wyszczególnienie

Orientacyjna liczba osób korzystających z usług

w skali roku

Orientacyjna liczba godzin

w skali roku

1

2

3

4

1)

Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

1

75

2)

Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym także autyzm)

1

75

Do czasu świadczenia usługi opiekuńczej wlicza się wyłącznie czas poświęcony podopiecznemu (bez dojazdu).

Przez godzinę świadczenia usługi opiekuńczej Zamawiający rozumie godzinę zegarową.

Pod pojęciem osoby korzystającej z usług rozumie się podopiecznych - dorosłych i dzieci.

 

Podana wyżej liczba godzin jest liczbą orientacyjną, Przedmiot zamówienia obejmuje 600 godzin usług. Rzeczywista ilość godzin usług opiekuńczych będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego

i określana będzie w decyzjach administracyjnych wydanych przez Zamawiającego, z których każda będzie przyznawać pomoc w formie usług opiekuńczych konkretnemu usługobiorcy. Kopia decyzji określająca imię i nazwisko usługobiorcy, rodzaj, zakres, wymiar usług oraz wysokość odpłatności i tryb pobierania opłat za wykonane usługi , a także okres na jaki pomoc została przyznana będzie każdorazowo przekazywana wykonawcy. Wynikająca z decyzji administracyjnych suma godzin usług nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy wyżej wskazanego zakresu szacunkowego. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia usług w liczbie godzin równej liczbie szacunkowego zakresu zamówienia.

Przyjmując do wiadomości, że umowa będzie realizowana wg potrzeb wykonawca wyraża zgodę na zmianę liczby osób korzystających z usług, jak również na zmianę liczby godzin w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający liczby te będzie korygował zgodnie z potrzebami. Zmiana polegająca na zmniejszeniu lub zwiększeniu nie będzie skutkować żadnymi konsekwencjami dla Zamawiającego z tytułu zmiany liczby godzin przedmiotu zamówienia.

 

Zamówienia częściowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie nastąpi do 27 grudnia. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury do OPS w Pilchowicach.

Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączoną kserokopią imiennej karty wykonywania usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej z usług opiekuńczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszym ogłoszeniu.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu, to znaczy przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena 100 %

4. Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

5. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

 

cena najniższa

---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty

cena badanej oferty

 

Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak: podatki, koszty transportu, dojazdu, delegacji, opłaty celne, itp.

Ceną oferty jest kwota wskazana w punkcie 1 Formularza oferty – dla każdego z zadań odrębnie, obliczona jako suma wartości usług w poszczególnych zakresach (trzech dla zadania nr 1 i dwóch dla zadania nr 2), wynikających z pomnożenia zaoferowanej ceny jednostkowej i szacunkowej liczby godzin w tych zakresach.

Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi.

Cena ofertowa powinna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa nie podlega zmianie ani waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie dokonywane będą w PLN.

 

6. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia zrealizowania 600 godzin jednakże nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY

1. Sposób przygotowania oferty :

a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty

2. Wymagane dokumenty :

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument

stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem,

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis

z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła

Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych , obowiązkowym

dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii ,

pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go

reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej ,

e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do

reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o

podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do

reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub

innego organu wykonawczego, wyrażające :

upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilchowicach,

upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

f) odpis statutu,

g) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego postepowania.

 

3. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) osobiście w siedzibie Ośrodka,

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52

44-145 Pilchowice

c) elektronicznie - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty należy składać do 30.01.2019 r. do godz. 12.00. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „usługi opiekuńcze – oferta”

 

 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie do końca m-ca stycznia br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

imię i nazwisko : Jolanta Szczecina tel. 730179561;

e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta bezpośrednio po wyborze oferty najkorzystniejszej – w ramach każdego zadania odrębnie.

Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie dopełni formalności, o których mowa wyżej, nie zgłosi się do podpisania umowy Zamawiający może uznać ten fakt za uchylanie się od podpisania umowy.

 

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA

1. Formularz oferty – wzór załącznika nr 1 do oferty.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznika nr 2 i nr 3 do oferty.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

Jolanta Szczecina

Załączniki:
Download this file (Załączniknr1.doc)Załączniknr1.doc[ ]60 kB
Download this file (Załączniknr2i3.doc)Załączniknr2i3.doc[ ]40 kB