Zasady przyznawania

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
W okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 1.11.2016 r. do 31.10.2017 r. uprawnienia do jednorazowej zapomogi ustala się na podstawie dochodów z 2015 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

 

W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny.

 

Definicja dochodu utraconego

 

Definicja dochodu uzyskanego

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Wzór zaświadczenia

   

,

 

dnia

 

………………………………………………… ……………………………………….

 

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej/ ( miejscowość, data)

 

praktyki lekarskiej/praktyki położnej1))

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

lekarskie/wystawione przez położną1) potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka2)

 

 

 

 

 

Pani (imię i nazwisko) …………………………………………

 

 

 

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 3)

 

 

 

………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

zamieszkała: …………………………………………………………………………………...

 

(adres zamieszkania)

 

 

 

pozostawała pod opieką medyczną od ……………………….. tygodnia ciąży do porodu.

 

 

 

 

 

Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych 4)

 

 

 

1) pierwszy trymestr ciąży – ……………………………

 

 

 

2) drugi trymestr ciąży – ……………………………….

 

 

 

3) trzeci trymestr ciąży – ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..

 

(pieczątka i podpis lekarza / położnej1))

 

 

 

 

 

1) Niepotrzebne skreślić.

 

2) Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) stanowi także podstawę uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

 

3)W przypadku kobiety nieposiadającej numeru PESEL.

 

4)Należy wpisać termin udzielonego jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży.

    

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Dokument potwierdzający tożsamości i miejsca zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.

 

2. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobrania jednorazowej zapomogi.

 

3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy:

 

 • panna/kawaler oraz osoba pozostająca w związku małżeńskim - brak dokumentu,

 • osoba przebywająca w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji,

 • osoba rozwiedziona - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa
  z adnotacją o rozwodzie,

 • wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka.

 

4. W przypadku zaginięcia współmałżonka - aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka.

 

5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

 

6. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

 

a) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu będzie już ustalany w oparciu o zaświadczenie z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się

 

b) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( otrzymujący rentę bądź emeryturę)

 

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obligatoryjnie)

 

d) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (fakultatywnie).

 

7. Inne dane:

 

a) Alimenty:

 

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 

 

 

b) W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 

 

 

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

c) Dochód utracony:

 

dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

 

d) Dochód uzyskany:

 

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

  

Wzór zaświadczenia określającego wysokość dochodu uzyskanego

 

e) Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi.