Nieborowice, dn. 04.05.2022 r.

OPS. 26 .1.2022                                                                                      

 

 

                                    

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie „ zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pilchowice”.

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

NIP 9691606890 ;

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Nieborowice

Tel.  730179561  , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia:

 

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób w postaci:

 

1.1  noclegowni

1.2  ogrzewalni

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U.  z 2021r. poz. 2268 z późn. zm. )

b) potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice

 

2. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni wydanego przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone  decyzją administracyjną.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

  • w pkt.1 ppkt.1.1 :
     tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego

            spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

  • w pkt.1 ppkt.1.2:

           tymczasowego schronienia  umożliwiającego interwencyjny,  bezpieczny  

           pobyt w ogrzewanym  pomieszczeniu wyposażonym  co najmniej w miejsca 

           siedzące.

4. Liczba osób wymagających schronienia.

Ze względu na  specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pilchowice dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie   nastąpi  do 28 grudnia br.

5.1. Zapłata za wykonanie  usługi  będzie regulowana miesięcznie po   wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do OPS w Pilchowicach, za wyjątkiem miesiąca grudnia .

5.2. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury  z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i liczbie dni udzielonego schronienia;

5.3.Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego  o każdej zmianie sytuacji osoby korzystającej ze schronienia ( np. samowolnym opuszczeniu miejsca schronienia lub innego powodu nie przebywania w miejscu schronienia).

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

7. Termin realizacji zamówienia od  01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

·         wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  Wojewodę Śląskiego. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

 

8.1. Warunki i zakres realizacji :

1)      Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .

2)       Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1)

3)       Wykonawca określi stawkę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania. 

      4)  Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

9.  Kryteria wyboru oferty:

     najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta ,

 

10. Sposób przygotowania oferty :

     a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty

 

10.1. Wymagane dokumenty :

  a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument        

      stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

  b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis

      z Krajowego Rejestru Sądowego,

   c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

        d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła   

            Katolickiego oraz do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  , obowiązkowym 

            dokumentem   jest   kopia   dekretu   o  mianowaniu   księdza na proboszcza   parafii , 

            pełnomocnictwo   lub   upoważnienie   zarządu głównego wydane  dla  osób  go 

            reprezentujących  z  oddziałów   terenowych   nie posiadających  osobowości  prawnej ,

   e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby   do     

       reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o   

       podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do

       reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub

       innego organu wykonawczego, wyrażające :

·         upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

·          zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilchowicach,

 f) odpis statutu,

g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2.

 

11. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52

    44-145 Nieborowice

 

Oferty należy składać do 18.05.2022r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

12.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

imię i nazwisko : Jolanta Szczecina tel. 730179561;   e‐mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki :

      1. Formularz ofertowy

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
  2. Klauzula informacyjna

 

 

                                                     Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

                                                         Jolanta Szczecina