OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH

UL. GŁÓWNA 52, 44-145 NIEBOROWICE

 

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: referent

 

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem:

1.      Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach, ul. Główna 52

Praca od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 17.00  i w piątki od 7.00 do 13.00.

2.      Praca w warunkach biurowych, stanowisko pracy wyposażone w komputer (praca powyżej 4 godzin przy monitorze) oraz niezbędne wyposażenie biurowe.

3.      Bezpośredni kontakt z klientem.

4.      Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

 

Osoba na oferowanym stanowisku zajmować się będzie :realizacją świadczeń na podstawie:
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „ Za życiem”

Wymagania konieczne:

a)                a)   obywatelstwo polskie,

b)     znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „ Za życiem”, kodeksu postępowania administracyjnego oraz uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d)       niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe,

e)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

f)        nieposzlakowana opinia,

g)       kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: administracja, ekonomia ),

h)       posiadanie co najmniej półrocznego doświadczenia zawodowego w pracy w świadczeniach rodzinnych..

 

Wymagania dodatkowe:


1. Terminowe, sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń
przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Właściwe pod względem merytorycznym i formalno – prawnym przygotowanie
dokumentów.
3. Znajomość przepisów i instrukcji dotyczących powierzonego odcinka pracy, umiejętność
praktycznego ich zastosowania.
4. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizacje zadań.
5. Poddawanie się kontroli organów i osób upoważnionych w OPS do sprawowania czynności
kontrolnych.
6. Stałe podnoszenie kwalifikacji.

7. Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.

8. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność.
9. Doświadczenie na stanowisku pracy w administracji publicznej.
10. Znajomość obsługi systemów informatycznych do realizacji świadczeń AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA (SR, FA, SW).

11. Obsługa programów komputerowych w środowisku Windows oraz Word i Excel.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

a)      - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń, 

b)      - prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu prawa do świadczeń,

c)      - przygotowanie decyzji administracyjnych, pism urzędowych, zaświadczeń i informacji,

d)     - udzielanie informacji w sprawie ustalania prawa do świadczeń,

e)      - sporządzanie list wypłat oraz przelewów,

f)       - sporządzanie sprawozdań z realizacji wykonywanych zadań,

g)      - terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń,

h)      - prowadzenie rejestrów związanych z obsługą świadczeń,

i)        - podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenie postępowania w tych sprawach.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)                1)    życiorys (CV) i list motywacyjny,

2)       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)       kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8)       klauzula RODO,

9)       oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów i oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe do dnia 29 marca 2023 r., osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze” na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, 44-145 Nieborowice, ul. Główna 52 

 

Inne informacje:

  • aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
  • wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
  • kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
  • kierownik zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru;
  • kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji;
  • dokumenty aplikacyjne odrzucone i nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
  • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej
  • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
    osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %, 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 730179561 

                                                                                             

                                                                                                       Jolanta Szczecina

                                                                                           Kierownik OPS w Pilchowicach
 

Załączniki:

1.      Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

2.      Kwestionariusz osobowy

3.      Oświadczenia

 

 

 

 

 

Nieborowice, dnia 21.03.2023 r.