Nieborowice, dn. 10.02.2023 r.

OPS. 26 .1.2023                                                                                      

 

 

                                    

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie „ zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Pilchowice”.

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

NIP 9691606890 ;

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Nieborowice

Tel.  730179561  , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia oferty w następującym przedmiocie i zakresie zamówienia:

 

Świadczenie usług schronienia dla 2 osób w postaci:

 

1.1  noclegowni

1.2  ogrzewalni

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U.  z 2021r. poz. 2268 z późn. zm. )

b) potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice

 

2. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni wydanego przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone  decyzją administracyjną.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

  • w pkt.1 ppkt.1.1 :
     tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego

            spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

  • w pkt.1 ppkt.1.2:

           tymczasowego schronienia  umożliwiającego interwencyjny,  bezpieczny  

           pobyt w ogrzewanym  pomieszczeniu wyposażonym  co najmniej w miejsca 

           siedzące.

4. Liczba osób wymagających schronienia :  2 osoby bezdomne

 

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie   nastąpi  do 28 grudnia br.

5.1. Zapłata za wykonanie  usługi  będzie regulowana miesięcznie po   wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do OPS w Pilchowicach, za wyjątkiem miesiąca grudnia .

5.2. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury  z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i liczbie dni udzielonego schronienia;

5.3.Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego  o każdej zmianie sytuacji osoby korzystającej ze schronienia ( np. samowolnym opuszczeniu miejsca schronienia lub innego powodu nie przebywania w miejscu schronienia).

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

7. Termin realizacji zamówienia od  01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

·         wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez  Wojewodę Śląskiego. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .

 

8.1. Warunki i zakres realizacji :

1)      Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .

2)       Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1)

3)       Wykonawca określi stawkę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania. 

      4)  Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

9.  Kryteria wyboru oferty:

     najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta ,

 

10. Sposób przygotowania oferty :

     a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty

 

10.1. Wymagane dokumenty :

  a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument        

      stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

  b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis

      z Krajowego Rejestru Sądowego,

   c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

        d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła   

            Katolickiego oraz do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  , obowiązkowym 

            dokumentem   jest   kopia   dekretu   o  mianowaniu   księdza na proboszcza   parafii , 

            pełnomocnictwo   lub   upoważnienie   zarządu głównego wydane  dla  osób  go 

            reprezentujących  z  oddziałów   terenowych   nie posiadających  osobowości  prawnej ,

   e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby   do     

       reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o   

       podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do

       reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub

       innego organu wykonawczego, wyrażające :

·         upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

·          zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilchowicach,

 f) odpis statutu,

g) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2.

 

11. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52

    44-145 Nieborowice

 

Oferty należy składać do 21.02.2023r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

imię i nazwisko : Jolanta Szczecina tel. 730179561;   e‐mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki :

      1. Formularz ofertowy

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
  2. Klauzula informacyjna

 

 

                                                     Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

                                                         Jolanta Szczecina