ZAPYTANIE OFERTOWE NR OPS/3/2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

NIP 9691606890 ;

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52, 44-145 Nieborowice

Tel. 32 3327165 lub 730179561 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2017r poz 1579 z późn. zm.)

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Świadczenie usług schronienia  dla 4 osób bezdomnych ( 1 kobiety i 3 mężczyzn) w postaci:

1.1  schroniska dla osób bezdomnych,

1.2  schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

1.3  noclegowni,

1.4  ogrzewalni,

a) osobom bezdomnym (kobietom i/lub mężczyznom), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz. U.  z 2018r. poz. 1508 z późn. zm ),

b) potrzebującym pomocy – schronienia ( z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Pilchowice

 

2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej  o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej   w Pilchowicach. Decyzje zawierać będą : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

 

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:

  • w pkt.1 , ppkt. 1.1 zakresu usług zgodnego z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MRPiPS z dnia

27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni , schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 r. poz. 896 );

·         w pkt 1 ppkt 1.2: zakresu usług zgodnego z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MRPiPS z dnia

27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni , schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  ( Dz. U.

z 2018r. poz. 896 );

·         w pkt.1 ppkt.1.3 : zakresu usług zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MRPiPS z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni , schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U.

 z 2018 r. poz. 896 );    

  • w pkt.1 ppkt.1.4: zakresu usług zgodnego z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia MRPiPS z dnia

 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni , schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U.

z 2018 r. poz. 896 ).

 

4. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na  specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pilchowice dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie   nastąpi  do 28 grudnia.

5.1. Zapłata za wykonanie  usługi  będzie regulowana miesięcznie po   wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do OPS w Pilchowicach.

5.2. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury  z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

5.3.Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego  o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

7. Termin realizacji zamówienia od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

  • wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
  • w przypadku schronisk: zapewnienie codziennego wyżywienia: 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku oraz kolacja, a także świadczenie pracy socjalnej,
  • spełnienie wymogów zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni , schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 r. poz. 896 ).

 

8.1. Warunki i zakres realizacji :

1)      miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia,.

2)      stawkę dobową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1),

3)      Wykonawca określi stawkę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania, 

      4)  dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

III.  Kryteria oceny/wyboru oferty:

a)      cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta ,

b)      dogodne umiejscowienie schroniska, noclegowni i ogrzewalni.

W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarte zostaną w umowie.

 

1. Sposób przygotowania oferty :

a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty,

b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

c) oferta musi zawierać ostateczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty.

 

2. Wymagane dokumenty :

  a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument    stanowiący  o podstawie

     działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 30 listopada 2018 r.

  b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis

      z Krajowego Rejestru Sądowego,

   c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

        d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła   

            Katolickiego oraz do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  , obowiązkowym 

            dokumentem   jest   kopia   dekretu   o  mianowaniu   księdza na proboszcza   parafii , 

            pełnomocnictwo   lub   upoważnienie   zarządu głównego wydane  dla  osób  go   reprezentujących 

            z  oddziałów   terenowych   nie posiadających  osobowości  prawnej ,

   e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby   do  reprezentowania

       podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o  podstawie działalności nie posiadają

       informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego

       organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

·         upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

·          zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilchowicach,

·         upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

    f) odpis statutu.

 

Uprzedza się o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

( tj. D., U. z 2018 r. poz. 1600 ).

 

3. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, ul. Główna 52

    44-145 Nieborowice

c) osobiście w siedzibie Zamawiającego – Nieborowice, ul. Główna 52 w godzinach urzędowania.

 

Oferty należy składać do 10.12.2018r. do godz. 15.00

 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

imię i nazwisko : Jolanta szczecina lub Wanda Kowol tel. 730179561;  

e‐mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki :

 

      1. Formularz ofertowy

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

 

 

 

 

                                                                              Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

                                                                                                                   Jolanta Szczecina