OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczenia danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

RODZINA 500 +

Wójt Gminy Pilchowice przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego program „Rodzina 500 +” na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2018 r. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenia  „Rodzina 500 +” realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach, przy ul. Głównej 52.

Celem usprawnienia obsługi klientów, oprócz stałego punktu przyjmowania wniosków OPS Pilchowice, w każdą środę sierpnia br. od godz. 7.30 do 15.00 będzie uruchomiony dodatkowo punkt mobilny w Urzędzie Gminy Pilchowice (pokój nr 14 na piętrze), w którym przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko. 

Ponadto od dnia 03 września br. uruchomione zostaną niżej wymienione punkty mobilne, w których również przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko :

 

Ø  poniedziałki od godz. 7.00 do 9.00    - Zespół Szkół w Pilchowicach, ul. Szkolna 1

 

Ø  wtorki od godz. 7.00 do 9.00              - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18

 

Ø  środy od godz. 7.00 do 9.00                - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, ul. L. Miki 37

 

Ø  czwartki od godz. 7.00 do 9.00           - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. K. Miarki 27

 

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.

 W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za m-c październik następuje do dnia 30 listopada 2018 r.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy  Pilchowice – www.bip.pilchowice.pl  - zakładka wnioski i druki. Druki w wersji papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach (siedziba Nieborowice ul. Główna 52).

 Aby otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba złożyć wniosek. Można zrobić to internetowo, osobiście w w/w miejscach lub za pośrednictwem poczty. Wniosek on-line  można złożyć poprzez: bankowość elektroniczną (należy sprawdzić tę możliwość na stronie swojego banku), PUE ZUS (platformę elektroniczną usług ZUS), portal Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z w/w kanałów.

 Bieżące informacje odnośnie programu „ Rodzina 500+” w Gminie Pilchowice udzielane będą pod nr tel. 730179561, 32 3327162

 

Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52

 

2.      Inspektorem danych osobowych w tutejszej jednostce jest Pan Leszek Proszkowski..

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować listownie na adres administratora, lub telefonicznie pod nr 32 331 48 08, 502 639 006,

 

3.      Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań przez tutejszy Ośrodek, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych a także zawierania i realizacji umów z partnerami i kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w niżej wymienionych aktach prawnych oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania :

 

1) ustawa o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.),

 

2) ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.),

 

3) ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860),

 

4) ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 554),

 

5) ustawa o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.),

 

6) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),

 

7) ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

 

8) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.),

 

9) ustawa o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

 

10) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),

 

11) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.),

 

12) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn. zm.),

 

13) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 511).

 

14) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061)

 

 

4.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nasza jednostka oraz organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

 

5.       Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami administratora.

 

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa (wymóg ustawowy), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o udzielenie świadczenia.

 

9.       Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Nieborowice, dn. 28.06.2018r.                                                                                     Jolanta Szczecina – kierownik Ośrodka

 

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2018 r.  

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego) wsparcia dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny. Świadczenie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą  w Nieborowicach, przy ul. Głównej 52.

 

Celem usprawnienia obsługi klientów, oprócz stałego punktu przyjmowania wniosków OPS Pilchowice, w każdą środę sierpnia br. od godz. 7.30 do 15.00 będzie uruchomiony dodatkowo punkt mobilny w Urzędzie Gminy Pilchowice (pokój nr 14 na piętrze budynku).

Ponadto od dnia 03 września br. uruchomione zostaną niżej wymienione punkty mobilne:

Ø  poniedziałki od godz. 7.00 do 9.00    - Zespół Szkół w Pilchowicach, ul. Szkolna 1

Ø  wtorki od godz. 7.00 do 9.00              -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18

Ø  środy od godz. 7.00 do 9.00                - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, ul. L. Miki 37

Ø  czwartki od godz. 7.00 do 9.00       - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. K. Miarki 27

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy  Pilchowice – www.bip.pilchowice.pl  - zakładka wnioski i druki. Druki w wersji papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach (siedziba Nieborowice ul. Główna 52).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.   Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek on-line  można złożyć poprzez: bankowość elektroniczną (należy sprawdzić tę możliwość na stronie swojego banku), PUE ZUS (platformę elektroniczną usług ZUS), portal Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z w/w kanałów.

 

Bieżące informacje odnośnie programu rządowego „Dobry start” w Gminie Pilchowice udzielane będą pod nr tel. 730179561, 32 3327162

Załączniki:
Download this file (1.pdf) Wzór wniosku o świadczenie [ ]121 kB
Download this file (SDS_1Zv3_2.pdf)Załącznik do wniosku [ ]103 kB

 

Zasady przyznawania

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018

 

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c (tzn. od listopada do października)
W przypadku złożenia wniosku poza okresem zasiłkowym, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoły wyższej.

 

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

 

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad, następuje do dnia 30 listopada

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresieod dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia

 

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Definicja dochodu utraconego

 

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych za utratę dochodu uważa się:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej ,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

 

Definicja dochodu uzyskanego

 

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych za uzyskanie dochodu uważa się:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie >zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.
 2. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobierania świadczeń rodzinnych.
 3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy:
  • panna/kawaler oraz  osoba pozostająca w związku małżeńskim - brak dokumentu,
  • osoba przebywająca w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji,
  • osoba rozwiedziona - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka.
 4. W przypadku zaginięcia współmałżonka - aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny akt urodzenia dziecka - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 6. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku dzieci 16-letnich i starszych.
 7. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obligatoryjnie),
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- uprawnionych do renty lub emerytury,
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obligatoryjnie),
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu będzie już ustalany w oparciu o zaświadczenie z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (fakultatywnie).
 8. Inne dane:
  • Alimenty:
   • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
   • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
  • W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
  • Dochód utracony:
   • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
  • Dochód uzyskany:
   • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Informacja telefoniczna: 32 3327162