Nieborowice, dnia 26.04.2023r.

 

OGŁOSZENIE NR OPS.2.2023 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH

UL. GŁOWNA 52, 44-145 NIEBOROWICE

 

poszukuje pracownika na stanowisko pracy: asystent rodziny

 

I.  Miejsce wykonywania pracy: praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach oraz na terenie Gminy Pilchowice.

 

II.  Rodzaj umowy: umowa zlecenie.

 

 III.  Wymagania:

- wykształcenie niezbędne zgodnie z art. 12 ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 r. poz. 447 z późn. zm. ) Asystentem rodziny może być osoba, która: 

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

IV.  Wymagania pożądane:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,

b) wysoka kultura osobista,

c) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności klientem  trudnym, odporność na stres,

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) nieposzlakowana opinia,

j) umiejętność pracy w grupie,

k) prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

V. Zakres wykonywanych zadań:

zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022r. poz. 447) do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);

2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania);

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej; 

4. Oświadczenia kandydata:

     a. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

     b. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny ( druk do pobrania);

     c. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych ( druk do pobrania);

     d. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe ( druk do pobrania);

     e. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny ( druk do pobrania ).

5. Klauzula RODO ( druk do pobrania).

 

Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  listownie lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, 44-144 Nieborowice, ul. Główna 52  do dnia 10.05.2023r. do godz. 15.00   z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie: www.ops.pilchowice.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 730179561

 

 

                                                                                                       Jolanta Szczecina 

                                                                                           Kierownik OPS w Pilchowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

2. Kwestionariusz osobowy

3. Oświadczenia