Plakat informujący o przystąpieniu do programu opieka wytchnieniowa 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Pilchowice w sprawie potrzeb w realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wnioski do 8 listopada br. przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach,
ul. Główna 52.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Mieszkańcy spełniający warunki i chcący skorzystać z programu powinni złożyć wypełnioną "Kartę zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023" z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

Uwaga!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem opieki wytchnieniowej. Liczba uczestników oraz wymiar usług będą uzależnione od wysokości środków otrzymanych od wojewody na realizację programu.

Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej lub poniżej, a wersję papierową można otrzymać w siedzibie OPS.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl

Karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 730179561