OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, iż w okresie od 02 września do 16 września 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem
15 października 2019 r. Wnioski dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód nie przekracza 528,00 zł netto na osobę (świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym podręczników, biletów miesięcznych, zakwaterowania a także udziału w zajęciach edukacyjnych, pod warunkiem udokumentowania fakturami, rachunkami, dowodami wpłat i innymi dokumentami.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 332-71-65, 730-179-561;
bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach.