Wójt Gminy Pilchowice informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2018 r.  

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego) wsparcia dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny. Świadczenie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą  w Nieborowicach, przy ul. Głównej 52.

 

Celem usprawnienia obsługi klientów, oprócz stałego punktu przyjmowania wniosków OPS Pilchowice, w każdą środę sierpnia br. od godz. 7.30 do 15.00 będzie uruchomiony dodatkowo punkt mobilny w Urzędzie Gminy Pilchowice (pokój nr 14 na piętrze budynku).

Ponadto od dnia 03 września br. uruchomione zostaną niżej wymienione punkty mobilne:

Ø  poniedziałki od godz. 7.00 do 9.00    - Zespół Szkół w Pilchowicach, ul. Szkolna 1

Ø  wtorki od godz. 7.00 do 9.00              -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18

Ø  środy od godz. 7.00 do 9.00                - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, ul. L. Miki 37

Ø  czwartki od godz. 7.00 do 9.00       - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, ul. K. Miarki 27

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy  Pilchowice – www.bip.pilchowice.pl  - zakładka wnioski i druki. Druki w wersji papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach (siedziba Nieborowice ul. Główna 52).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.   Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek on-line  można złożyć poprzez: bankowość elektroniczną (należy sprawdzić tę możliwość na stronie swojego banku), PUE ZUS (platformę elektroniczną usług ZUS), portal Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z w/w kanałów.

 

Bieżące informacje odnośnie programu rządowego „Dobry start” w Gminie Pilchowice udzielane będą pod nr tel. 730179561, 32 3327162

Załączniki:
Download this file (1.pdf) Wzór wniosku o świadczenie [ ]121 kB
Download this file (SDS_1Zv3_2.pdf)Załącznik do wniosku [ ]103 kB

Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem RODO informujemy Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować listownie na adres administratora, lub telefonicznie pod nr 32 331 48 08, 502 639 006,

Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa

( uzasadniony interes administratora oraz Strony)

 

Podstawa prawna przetwarzania :

1) ustawa o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.),

2) ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.),

3) ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016r., poz. 1860),

4) ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 554),

5) ustawa o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.),

6) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),

7) ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

8) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017r.    poz. 1938

    z późn. zm.),

9) ustawa o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm.),

10) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),

11) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.),

12) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn. zm.),

13) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz.      

       511).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nasza jednostka oraz organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami administratora.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa (wymóg ustawowy), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o udzielenie świadczenia.

Nieborowice, dn. 24.05.2018r.

 

 

Zasady przyznawania

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
W okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 1.11.2016 r. do 31.10.2017 r. uprawnienia do jednorazowej zapomogi ustala się na podstawie dochodów z 2015 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny.

 

W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny.

 

Definicja dochodu utraconego

 

Definicja dochodu uzyskanego

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Wzór zaświadczenia

   

,

 

dnia

 

………………………………………………… ……………………………………….

 

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej/ ( miejscowość, data)

 

praktyki lekarskiej/praktyki położnej1))

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

lekarskie/wystawione przez położną1) potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka2)

 

 

 

 

 

Pani (imię i nazwisko) …………………………………………

 

 

 

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 3)

 

 

 

………………………………………………………………………………………………....

 

 

 

zamieszkała: …………………………………………………………………………………...

 

(adres zamieszkania)

 

 

 

pozostawała pod opieką medyczną od ……………………….. tygodnia ciąży do porodu.

 

 

 

 

 

Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych 4)

 

 

 

1) pierwszy trymestr ciąży – ……………………………

 

 

 

2) drugi trymestr ciąży – ……………………………….

 

 

 

3) trzeci trymestr ciąży – ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..

 

(pieczątka i podpis lekarza / położnej1))

 

 

 

 

 

1) Niepotrzebne skreślić.

 

2) Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) stanowi także podstawę uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

 

3)W przypadku kobiety nieposiadającej numeru PESEL.

 

4)Należy wpisać termin udzielonego jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży.

    

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Dokument potwierdzający tożsamości i miejsca zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.

 

2. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobrania jednorazowej zapomogi.

 

3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy:

 

 • panna/kawaler oraz osoba pozostająca w związku małżeńskim - brak dokumentu,

 • osoba przebywająca w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji,

 • osoba rozwiedziona - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa
  z adnotacją o rozwodzie,

 • wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka.

 

4. W przypadku zaginięcia współmałżonka - aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka.

 

5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

 

6. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

 

a) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu będzie już ustalany w oparciu o zaświadczenie z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się

 

b) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( otrzymujący rentę bądź emeryturę)

 

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obligatoryjnie)

 

d) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (fakultatywnie).

 

7. Inne dane:

 

a) Alimenty:

 

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 

 

 

b) W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 

 

 

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

c) Dochód utracony:

 

dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

 

d) Dochód uzyskany:

 

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

  

Wzór zaświadczenia określającego wysokość dochodu uzyskanego

 

e) Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi.

 

 

Zasady przyznawania

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 trwającym od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018

 

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 16, art. 17 i art. 17c (tzn. od listopada do października)
W przypadku złożenia wniosku poza okresem zasiłkowym, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoły wyższej.

 

Terminy wypłaty świadczeń rodzinnych

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

 

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad, następuje do dnia 30 listopada

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresieod dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia

 

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

Definicja dochodu utraconego

 

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych za utratę dochodu uważa się:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej ,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

 

Definicja dochodu uzyskanego

 

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych za uzyskanie dochodu uważa się:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie >zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.
 2. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobierania świadczeń rodzinnych.
 3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy:
  • panna/kawaler oraz  osoba pozostająca w związku małżeńskim - brak dokumentu,
  • osoba przebywająca w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji,
  • osoba rozwiedziona - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka.
 4. W przypadku zaginięcia współmałżonka - aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny akt urodzenia dziecka - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 6. Zaświadczenie szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku dzieci 16-letnich i starszych.
 7. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obligatoryjnie),
  • zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- uprawnionych do renty lub emerytury,
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obligatoryjnie),
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu będzie już ustalany w oparciu o zaświadczenie z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (fakultatywnie).
 8. Inne dane:
  • Alimenty:
   • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
   • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
  • W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
  • Dochód utracony:
   • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
  • Dochód uzyskany:
   • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  • Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Informacja telefoniczna: 32 3327162

 

 

Zasady przyznawania

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat,
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie),
 2. osobie, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych  z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dokument potwierdzający tożsamości i miejsca zamieszkania (zameldowania) wnioskodawcy - do wglądu pracownika organu.
 2. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobierania zasiłku pielęgnacyjnego.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 rok życia).
 5. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

.


 

pliki do pobrania